اسناد بالادستی


-     قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

 

-    آئین نامه اجرایی قانون تشکیل ستاد مدیریت بحران کشور

 

-    مجوز تقویت و عملیاتی نمودن سیسیتم مدیریت بحران شهر تهران

 

-     برنامه 5 ساله برنامه دوم شهرداری تهران

 

-     چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی در افق 1404

 

-     برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران