گزارش كلي پروژه هاي مطالعاتي صورت گرفته در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران كه پس از تصويب در كميته پژوهشي مديريت ايمني و بحران شهرداري تهران به مرحله انعقاد قرارداد و اجراء رسيده است، به شرح ذيل می باشد:
طراحی فرایند فعال سازی مرکز هدایت عملیات شهر تهران  
 
image

 

          مجري: دکتر حمیدرضا خانکه   

          انعقاد قرارداد: 1393

          آخرین وضعیت: خاتمه یافته


 


طراحي سيستم مديريت تداوم كسب و كار براي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
 
image

 

          مجري: پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران 

          انعقاد قرارداد: 1392 

          آخرین وضعیت: خاتمه یافته


 


مستندسازي تبعات زلزله آذربايجان شرقي (براساس زلزله هاي دوگانه 21مرداد ورزقان) با هدف درس آموزي براي تهران 
 
image

 

مجري: دكتر مهدي زارع

انعقاد قرارداد: 1392

آخرین وضعیت: خاتمه یافته


 


تهیه دستورالعمل بهسازی نسبی ساختمانهای متداول شهر تهران 
 
image

 

          مجري: مهندسین مشاور سرزمین

          انعقاد قرارداد: 1388

          آخرین وضعیت: خاتمه یافته


 


تعیین ضرایب بزرگنمایی ساختگاه و استخراج توابع شکنندگی و روابط برآورد تلفات انسانی در اثر زلزله برای ساختمانهای شهر تهران 
 
image

 

         مجري: پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله

          انعقاد قرارداد: 1387

          آخرین وضعیت: خاتمه یافته


 


طرح جامع امداد و نجات کوهستان در دامنه جنوبی ارتفاعات البرز مشرف به شهر تهران (گردن هقوچک – دره کن) 
 
image

 

          مجري: مهندسین مشاور شرق آیند

          انعقاد قرارداد: 1386

          آخرین وضعیت: خاتمه یافته گزارش كلي پروژه هاي مطالعاتي صورت گرفته در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران كه پس از تصويب در كميته پژوهشي مديريت ايمني و بحران شهرداري تهران به مرحله انعقاد قرارداد و اجراء رسيده است، به شرح ذيل می باشد:
طراحی و تدوین معیارها، شاخص ها و مدل سنجش میزان آمادگی ستاد مدیریت بحران شهر تهران (بارویکرد مدیریت جامع) 
 
image

 

            مجري: دکتر علی اردلان

            انعقاد قرارداد: 1395

            آخرین وضعیت: در مرحله اجراي قرارداد مي باشد.


 


تهيه برنامه جامع كاهش خطرپذيري پديده فرونشست ناشي از تغييرات تراز آب زيرزميني در شهر تهران 
 
image

 

            مجري: شركت مهندسين مشاور بنيان زمين

            انعقاد قرارداد: 1395

            آخرین وضعیت: در مرحله اجراي قرارداد مي باشد.


 


مديريت بحران در بافت‌هاي فرسوده و نابسامان شهر تهران: شاخص‌ها، روش‌ها و راهكارها  
 
image

 

            مجري: دانشگاه تهران

            انعقاد قرارداد: 1394

            آخرین وضعیت: در مرحله اجراي قرارداد مي باشد.


 


ارايه راه كارهاي جبران خسارت احتمالي شهر و شهروندان تهران پس از وقوع حوادث و بحران ها  
 
image

 

           مجري: دانشگاه شهید بهشتی

            انعقاد قرارداد: 1394

            آخرین وضعیت: در مرحله اجراي قرارداد مي باشد.


 


طرح ارائه راهكارهاي مناسب براي كاهش ريسك ناشي از تأسيسات خطرزا و در معرض خطر شهر تهران 
 
image

 

مجري: دانشگاه صنعتي مالك اشتر

انعقاد قرارداد: 1393 

آخرین وضعیت: در مرحله اجراي قرارداد مي باشد.


 


طرح طراحي و تدوين شبكه پايشي هشدار سريع زلزله شهر تهران 
 
image

 

مجري: شركت مهندسين مشاور اميد زيست پايدار

انعقاد قرارداد: 1390 

آخرین وضعیت: در مرحله اجراي قرارداد مي باشد.


 


طرح جامع اسكان اضطراري و موقت شهر تهران با رويكرد به تمامي مخاطرات محتمل در شهر تهران با تمركز بر رخداد زلزله 
 
image

 

مجري: دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران

انعقاد قرارداد: 1390 

آخرین وضعیت: خاتمه یافته


 


بررسي راهكارها و زمينه هاي ارتقاء مشاركت زنان در جرخه مديريت بحران با تأكيد بر شهر تهران 
 
image

 

مجري: شرکت مهندسين مشاور روستا شهر پارس

انعقاد قرارداد: 1390

آخرين وضعيت: خاتمه یافته


 


مطالعه وبررسي الگوهاي مناسب رفتاري شهروندان در برابر زلزله (با تأكيد بر پناه گيري) 
 
image

 

مجري: دكتر پارسي زاده 

انعقاد قرارداد: 1390

آخرين وضعيت: خاتمه یافته