عملیات ( بر اساس مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران) :

انجام اقدامات و ارائه خدمـات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با هدف نجات و حفظ جان و مال شهروندان و امـوال عمومي و دولتي و جلوگيري از گسترش خسارات انجـام مي گيرد . مقابله شــامل هشدار ، اطفاء حريق ، كنترل منابــع آب ، برق‌، گاز ،مــواد سوختي ، انفجاري، شيميايي و جستجو ، نجـات وامـداد ، بهداشت ، درمان ، تـأمين امنيت ، ترابري ، ارتباطات ، تدفين اجسـاد ، آواربــرداري ، دفع پسماندهـا ، سوخت رساني واطلاع رساني است .

اسناد بالادستی:

ماده هجدهم مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران مصوب شوراي اسلامي شهر تهران مورخ 83/5/21

وظايف سازمان مديريت بحران شهر تهران عبارت است از :
ي ) پشتيباني تشكيل جلسات ستاد و كميته هاي تخصصي آمادگي و هماهنگي در تدوين برنامه هاي آمادگي در برابر حوادث غير مترقبه
ك ) بــرقراري ارتباط و هماهنگي با وزارتخانه ها ، سازمان ها و ادارات مرتبط با امر مديريت بحران و هماهنگي بين اعضاي ستاد و سازمانهاي مسوول مديريت بحران به منظور تبادل اطلاعات و هماهنگي بين سازماني