ردیف

تصویر

عنوان

قالب فایل

حجم

دانلود

1

شرح وظایف اعضای مدیریت بحران طرح مدرسه آماده

JPEG

626 KB

دانلود

2

چقدر آمادگی داریم

JPEG

188 KB

دانلود

3

داوطلب نجات شویم

JPEG

358KB

دانلود

4

زلزله پدیده ای طبیعی است

JPEG

279KB

دانلود

5

امداد گر خود باشیم

JPEG

363KB

دانلود

6

اگر زمین بلرزد آمادگی داریم؟

JPEG

356KB

دانلود

7

غفلت= پشیمانی

JPEG

369KB

دانلود

8

کیف نجات

JPEG

21MB

دانلود

9

پناه گیری

JPEG

29MB

دانلود

10

برای مقابله با زلزله آماده باشیم

JPEG

2.28 MB

دانلود

11

توصیه های تخلیه اضطراری در شرایط اضطراری در اماکن تجاری

JPEG

129KB

دانلود

12

توصیه های تخلیه های اضطراری در اماکن مسکونی

JPEG

178KB

دانلود

13

وظایف اعضای گروه مدیریت بحران هنگام حادثه

JPEG

69MB

دانلود

14

تخلیه اضطراری در مساجد

JPEG

115MB

دانلود

15

برنامه مدیریت بحران ساختمان

JPEG

3M

دانلود

16

ایمن بسازیم

JPEG

340KB

دانلود

17

دستورالعمل ایمنی در تکایا و مساجد

 

 

دانلود

18

فرار نکنیم

 

 

دانلود

19

کاهش خسارت زلزله

 

 

دانلود

20

شناسایی نقاط امن

 

 

دانلود

21

پناه گیری کودکان

 

 

دانلود

22

پناه گیری کودکان 2

 

 

دانلود