قابل توجه همکاران، کارشناسان و متخصصان محترم:

واحد پرتال:
به منظور آشنایی بازدیدکنندگان و مخاطبان پرتال با طرح ها و برنامه های مختلف سازمان و نیز اطلاع رسانی و تولید محتوای مناسب در حوزه فعالیت ها و طرح های مدیریت بحران، واحد پرتال در نظر دارد دیدگاه های همکاران، کارشناسان و متخصصان را در بخش «یادداشت » منتشر کند. 
همکاران، کارشناسان و متخصصان گرامی می توانند دیدگاه های خود را در حوزه تخصصی مربوطه در قالب یادداشت در اختیار واحد پرتال قرار دهند تا پس از بررسی در این بخش منتشر شود. همچنین برای بازتاب بهتر یادداشت های منتخب با نام نویسنده در اختیار روزنامه ها و خبرگزاری ها قرار می گیرد.
یادداشت دربرگیرنده نگاه نویسنده به ابعاد مختلف یک موضوع و بررسی چالش های یک فعالیت یا طرح در دست اجرا خاص است که بیان و انتشار آن می تواند راهگشا و چراغی برای روشنایی مسیر پیش روی جامعه باشد و موجبات آگاهی بیشتر همگان را فراهم سازد.

یادداشت