نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  02/27/2017 - دوشنبه 9 اسفند 1395

کمينه چرخه سيستم جامع مديريت بحران

منبع:
حسيني، مازيار، مديريت بحران، تهران: نشر شهر 1387

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا