Menu

دفتر مطالعات راهبردي

Skip Navigation Links.
Collapse معرفیمعرفی
وظایف و ماموریت ها
اهداف
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse ساختارساختار
معرفی مدیر دفتر
Collapse اداره پژوهشاداره پژوهش
ماموریت
Collapse اولویت های تحقیقاتی سال 90اولویت های تحقیقاتی سال 90
پیشگیری
آمادگی
پدافند
آموزش
روابط عمومی
Collapse اولویت های تحقیقاتی سال 91اولویت های تحقیقاتی سال 91
پیشگیری
آمادگی
پدافند
آموزش
روابط عمومی
فرآیند تصویب طرح های پژوهشی
Collapse فعالیت های کمیته تالیف و ترجمهفعالیت های کمیته تالیف و ترجمه
ماموریت
دستورالعمل تالیف و ترجمه
کتاب های در دست ترجمه
کتاب های در دست تالیف
دریافت فرم RFP
Collapse اداره اسناد و کتابخانهاداره اسناد و کتابخانه
ماموریت
Collapse پایان نامه هاپایان نامه ها
فارسی
انگلیسی
Collapse کتاب هاکتاب ها
فارسی
انگلیسی
Collapse گزارش هاگزارش ها
انگلیسی
فارسی
Collapse نشریاتنشریات
انگلیسی
فارسی
Collapse فعالیت هافعالیت ها
Collapse فصلنامه دانش مدیریت بحرانفصلنامه دانش مدیریت بحران
اهداف و سیاست ها
اساسنامه
آیین نامه داخلی فصلنامه
شیوه نامه نگارش مقالات
فرآیند انتشار مقالات
تماس با ما
Collapse اتاق فکراتاق فکر
اهداف و ماموریت ها
اعضا
Collapse اهم مباحث جلساتاهم مباحث جلسات
ماموریت
Collapse بانک اطلاعات تخصصی مدیریت بحرانبانک اطلاعات تخصصی مدیریت بحران
Collapse همایش هاهمایش ها
ملی
بین المللی
سخنرانی
فصلنامه ها
مقالات تخصصی
Collapse پایگاه های مدیریت بحرانپایگاه های مدیریت بحران
Collapse دانشگاه هادانشگاه ها
داخلی
خارجی
مراکز علمی
سازمان های تخصصی
سازمان های مدیریت بحران
سازمان مدیریت بحران کشور