Menu

دفتر روابط عمومي و بين الملل

Skip Navigation Links.

 

 

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف،  امروزه در سازمانها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است. این ارتباط که ازآن به عنوان روابط عمومی یاد می­شود یکی ازمهمترین و با ارزش‎ترین عوامل موثر در سرنوشت سازمان ها و نهادها محسوب می­گردد. در دنیای امروز روابط عمومی با بهره گیری از ماهیت علمی، فنی و هنری خود و با استفاده از ارتباطات و امکانات اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی به عنوان عنصری قوی در ارزیابی وتقویت برنامه­ها و پیشبرد اهداف سازمانها تلقی می­شود که ایجاد رابطه دو جانبه و سازنده در بین اعضای درون و برون یک سازمان را ممکن می­سازد. در این راستا روابط عمومی و بین الملل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز همگام با سایر بخش­های این سازمان بر اساس مسئولیت و وظایف ذاتی خود و برنامه ریزی به عمل آمده تلاش می نماید تا با اطلاع رسانی، آگاه سازی، ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان و ایجاد تعامل و هماهنگی با سایر سازمان های درگیر در امر مدیریت بحران شهر تهران در زمینه های پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران در خدمت شهروندان تهرانی قرار گیرد