Menu

راهبردهاي سازمان

راهبردهای سازمان

  چشمانداز و راهبردهای سازمان
با عنايت به ديدگاه‌ها و زمينه فکری اوليه در تشکيل سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران و نظر به نيازهای موجود در زمينه کاهش خطرپذيری شهر تهران، اين سازمان چشم انداز خود را اين گونه ترسيم نموده است:
«رساندن کلان شهر تهران، به جايگاه يک الگو در ميان كلان‌شهرهای مقاوم در كشورهای در حال توسعه»
براين اساس، سازمان رسالت خود را « مشارکت در حفظ و استمرار توسعه پايدار شهر تهران» می‌داند. برای عمل به اين رسالت، حرکت در محورهای راهبردی زير ضروری است:
1.  حذف يا کاهش مخاطراتی که کلان‌شهر تهران با آنها مواجه است
2.  کاهش خطر‌پذيری (آسيب‌پذيری) کلان‌شهر تهران در برابر مخاطرات موجود
3.  ظرفيت‌سازی برای پاسخ‌گویی و مقابله مناسب با بحران‌ها و مخاطرات در صورت وقوع
 براساس نتايج مطالعات «طرح جامع كاهش آسيب‌پذيري شهر تهران» اجرای 15 طرح زير در مدت 12 سال می‌تواند تأثير چشمگيری در کاهش آسيب‌پذيری شهر تهران در برابر رويداد زلزله و ساير سوانح طبيعی داشته باشد:
1.   افزايش توانمندی سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و احداث و راه‌اندازی مركز فرماندهی و هدايت عمليات مقابله (اتاق بحران) در شهر تهران
2.   مقاوم‌سازی و بازسازی ساختمان­های عمومی موجود
3.   توسعه و ترويج ظرفيت‌های خودامدادی و سازماندهی گروه­های مردمی مديريت بحران در سطح محلات
4.   توسعه و ارتقاء سيستم حمل و نقل اضطراری شهر تهران
5.   آماده‌سازی و توسعه ظرفيت عملياتی شبكه اطلاع‌رسانی و مخابرات در زمان بحران
6.   مقاوم­سازی تأسيسات و شبکه انتقال آب
7.   مقاوم‌سازی تأسيسات و شبكه توزيع گاز
8.   توانمندسازی سازمان آتش­نشانی و خدمات ايمنی شهر تهران برای انجام واکنش اضطراری
9.   توانمندسازی سيستم واکنش اضطراری در بخش بهداشت - درمان
10.  شناسايی، ايجاد و تجهيز فضاهای تخليه امن
11. مقاوم‌سازی و بازسازی پل­ها در شبکه اصلی حمل و نقل
12. ترويج مقاوم‌سازی ساختمان‌های خصوصی
13. ارتقاء و استانداردسازی كيفيت ساخت و ساز
14. نوسازی بافت‌های فرسوده با ديدگاه كاهش خطرپذيری لرزه‌ای
15. تأسيس موزه آموزشی سوانح در تهران