نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه ساختار سازمان


معاونتهای تخصصی سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران

سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران براساس ساختار ارشد سازمانی خود دارای سه معاونت تخصصی و يك معاونت با ماهيت پشتيبانی می باشد.

معاونت های تخصصی

معاونت آمادگی، عمليات و پدافند غیرعامل

معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی

معاونت پيشگيری و کاهش خطرپذيری

 

معاونت پشتيبانی

معاونت مالی، اداری و پشتيبانی

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا