نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه معاونت مالي،اداري و پشتيباني


چشم انداز
معاونت مالی و اداری و پشتيبانی همواره در تلاش است که از منابع انسانی و منابع مالی سازمان استفاده بهينه به عمل آيد به ترتيبی که با افزايش بهره وری واحد می تواند به اهداف خود در کمترين زمان و کمترين هزينه و بيشترين کارايی نايل آْيد و برنامه های زير را در راستای اهداف سازمان در دست اجرا دارد.

اهم برنامه ها:
1- بهسازی نيروی انسانی : تجديد نظر در مورد رويه های تامين و بكارگيری نيروی انسانی مناسب.

2 - ايجاد عدالت سازمانی از طريق تخصيص عادلانه منابع و نظارت و برقراری سيستم ارزشيابی کارکنان
معاونت مالی و اداری و پشتيبانی همواره در تلاش است که از منابع انسانی و منابع مالی سازمان استفاده بهينه به عمل آيد به ترتيبی که با افزايش بهره وری واحد می تواند به اهداف خود در کمترين زمان و کمترين هزينه و بيشترين کارايی نايل آْيد و برنامه های زير را در راستای اهداف سازمان در دست اجرا دارد.

3 - مکانيزه کردن مجموعه سيستم اطلاعات پرسنلی و سيستم اطلاعات مالی و سيستم اطلاعات اموال و رفع اشکالات

4 - تخصيص منابع مالی بر اساس برنامه های بلند مدت , ميان مدت و کوتاه مدت و نظارت دقيق بر هزينه های انجام شده و تلاش در نيل به اهداف برنامه ها با حداکثر بهره وری

اهم وظايف و اختيارات:

حوزه معاونت مالي اداری و پشتيبانی به منظور ايفای ماموريت مذکور دارای وظايف و اختيارات زير است:

1_پيشنهاد تغيير و اصلاح وظايف شرح وظايف، اختيارات، مسووليتها و نظام ارتباطات سازمانی حوزه به رئيس سازمان و همکاری با ساير معاونتهای در تدوين نظام سازمانی حوزه اداری و مالی و پشتيبانی .

2_ تعاريف معيارهای برآورد نيروی انسانی فعاليتها و مشاغل اداری، مالی و پشتيبانی و پيشنهاد شاخصها و معيارها و الگوی نيروی انسانی مرتبط با فعاليتها و مشاغل مذکور به رئيس سازمان.

3_ مطالعه و بررسی مستمر نظامهای پرداخت، ضوابط و مقررات اداری و استخدامی، آيين نامه ها و نظامهای مالی ، معاملاتی، رفاهی و کليه آيين نامه ها و نظامنامه های مرتبط با فعاليتهای اداری و مالی و پشتيبانی و پيشنهاد اصلاح و تغيير آنها به رئيس سازمان و همکاری با حوزه ساير معاونتها در تهيه و تدوين مقررات مذکور.

4_ طراحی و اجرای نظامها و روشهای اجرايی مرتبط با فعاليتهای حوزه اداری و مالی و پشتيبانی .

5_ برنامه ريزی و اجرای فعاليتهای مربوط به نگهداری نيروی انسانی، اداره و اجرای نظامهای ارزشيابی مشاغل و پرداخت حقوق و دستمزد، اجرای نظامهای مديريت منابع انسانی و ارائه خدمات اداری و پرسنلی به کارکنان شاغل.

6_ تهيه و تنظيم بودجه کل سازمان براي فعاليتهای جاری و عمرانی بر اساس ضوابط و مقررات مصوب شـورای شهر و درچارچوب خط مشی ها و برنــامه های مصوب با هماهنـــگی ساير معاونـت های پيشنهاد آن جهت تصويب به رئيس سازمان.

7_انجام امور مربوط به مراحل پيشنهاد، بررسی و تصويب بودجه سازمان در شورای اسلامی شهر تهران و پيگيری مستمر برای تصويب بودجه از طريق تهيه و ارائه اطلاعات و گزارشهای تحليلی و شرکت مستمر و فعال درجلسات بحث و بررسی بودجه پيشنهادی تا مرحله تصويب و ابلاغ نهايی.

8_ تهيه و تنظيم بودجه حوزه های، واحدها و مراکز بر مبنای برنامه های مصوب و ابلاغ شده و در چارچوب بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران با همکاری ساير معاونتها.

9_ تخصيص منابع و اعتبارات تحصيل شده ( اعم از ارزی و ريالی ) به مراکز هزينه براساس برنامه ها و اولويتهای مصوب سازمان و نظارت و ارزيابی عملکرد بودجه ضمن مقايسه با برنامه و بودجه مصوب.

10_ انجام عمليات مالی و حسابداری مرتبط با وصول منابع اعتباری، بودجه و درآمدهــای اختصاصی از دستگاههای ذيربط و واريز اعتبارات تخصيصی به حسابهای مراکز هزينه.

11_ دريافت درآمدها و پرداخت هزينه ها، ثبت، ضبط و نگهداری حسابهای ارزی و ريالی فعاليتهای جاری و عمرانی.

12_ اداره منابع مالی سازمان، اعمال نظارت تخصصی و قانونی بر اجرای ضوابط و مقررات سازمانی و شهری در زمينه های مالی، حسابداری، معاملات و محاسبات و تهيه و تنظيم و ارائه گزارشها و صورتهای مالی قانونی به رئيس سازمان و مراجع ذيربط و ذيصلاح شهر.

13_ برنامه ريزی و اجرای کليه فعاليتهای مربوط به سفارش، خريد، نگهداری و تامين به موقع نيازهای سازمان به اجناس، کالاها، وسايل و تجهيزات اداری فنی و توليدی و تدارک خدمات غيرپرسنلی براساس برنامه و بودجه مصوب.

14_ کنترل کمی و کيفی اجناس خريداری شده قبل از ورود به انبار، نگهداری فيزيکی آنها براساس ضوابط و مقررات و روشهای مدون و مصوب و سفارش، تدارک و خريد نيازهای سازمان با توجه به نقطه سفارش هر يک از اقلام موردنياز.

15 _ انجام امور مربوط به انعقاد و مبادله قراردادهای سازمان با اشخاص حقيقی و حقوقی و همچنين اقدام در مورد امور ثبت اسناد و املاک سازمان.

16_ تامين و ارائه خدمات اداری، دبير خانه ای و پستی و اداره دبيرخانه مرکزی سازمان، تامين نيازهای فعاليتهای مختلف سازمان در زمينه خدمات ترابری به طور مستقيم، از طريق واحد نقليه و يا با استفاده از خدمات پيمانکاران، پيش بينی نيازهای سازمان به خودرو، قطعات و لوازم يدکی و خدمات تعمير و نگهداری و تامين آنها.

17 _ انجام فعاليتهای مربـــوط به نظــافــت و زيبــاسازی فضاهای سازمان، ايجاد و نگهداری فضای سبز و بهره برداری و تعمير و نگهداری مراکز ارتباطی (تلفن، بی سيم و پيام رسانی).

18 _ تامين آسايش خاطر و بهداشت و درمان کارکنان شاغل، و خانواده تحت تکفل آنان از طريق ارائه خدمات مددکاری، اعطای وامهای و تسهيلات اعتباری از محل منابع درون و برون سازمانی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و همچنين تهيه و تامين خدمات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای ارتقاء روحيه خدمت و تعلق سازمانی کارکنان.

19_ هدايت و هماهنگی فعاليتهای اداری، مالی و پشتيبانی در سطح سازمان و ارائه خدمات مشورتی تخصصی به حوزه های ، واحدها و مراکز برای بهبود و تسهيل گردش امور مرتبط با فعاليتهای مذکور.

20 _ نظارت بر نحوه اجرای کليه مقررات و ضوابط (مقررات و قوانين و مصوبات شهری و سازمان) حاکم بر فعاليتهای مرتبط با ماموريت حوزه اداری و مالی و پشتيبانی در سطح سازمان و ارزشيابی آثار و نتايج فعاليتهای پشتيبانی عمومی و تهيه و ارائه گزارشهای مقطعی و اداری به رئيس سازمان


رضا قهرمانیمعاون مالی اداری و پشتيبانی
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا