نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه امداد كوهستان
شاخه

در طرح امداد كوهستان در نظر است با انجام مطالعات شناسايی وضع موجود و مطالعات تطبيقی در كشورهای جهان و استفاده از تجربيات انجام شده در اين كشورها در خصوص نحوه انجام جستجو، امداد و نجات در كوهستان، برنامه ها، سياست‌ها، استراتژی‌ها و اهداف مرتبط با انجام بهينه عمليات جستجو، امداد و نجات در كوهستان در اين كشورها و آسيب شناسی وضع موجود در كشور ايران، نسبت به تعيين نقصان‌های تدوين و اجرای قوانين، استانداردها و دستورالعمل‌ها، هماهنگی نهادهای متولی و آموزش تخصصی و همگانی فعلی در كشور در زمينه مديريت حوادثی كه در كوهستان شمال تهران اتفاق می افتد، اقدام و راهكارهای مناسب در اين خصوص ارايه گردد. 

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا