نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه تئاتر آموزشي در مدارس
برگزاری تئاتر هنری­ آموزشی در 22 مدرسه راهنمايی شهر تهران
 مقدمه
در راستای توانمندسازی مدارس جهت مقابله با حوادث طبيعی و همچنين ارتقاء تعامل و اشتراك مساعی پايدار، سند همكاری فيمابين اين سازمان و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران منعقد گرديد.
موضوع اين توافقنامه همكاری در تحقق كليه فعاليت­ها، طرح­ها و برنامه­های مرتبط با موضوع مديريت بحران می­باشد. طرح­هايی كه در اولويت كاری می­باشد عبارتند از:
«آموزش اصول آمادگی در برابر زلزله» و «پياده­سازی سيستم مديريت بحران در مدارس شهر تهران»
اين گزارش به اختصار به اجرای نمايش­های آموزشی و نتايج ارزيابی حاصل از آن در مدارس راهنمايی پرداخته است.
 
گام­های اجرايی
عطف به درخواست سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مبنی بر درخواست برگزاری تئاتر آموزشی در مدارس شهر تهران، كارشناسان معاونت آموزش و مشاركت­های مردمی اقدام به شناسايی گروه­های هنری مختلف نموده كه سرانجام يكی از گروه­های نمايشی صاحب تجربه برای اين منظور انتخاب گرديد.
پس از بررسی علمی و فنی برنامه و نمايشنامه گروه هنری، چندين برنامه آزمايشی تئاتر در مدارس اجرا گرديد. در نهايت پس از سنجش و ارزيابی اثربخشي آنها مراتب تعميم اجرای نمايش در ديگر مدارس شهر تهران اتخاذ گرديد.
 
هدف
هدف از برگزاری تئاترهای آموزشی­نمايشی در مدارس:
- اجرای تعهدات اين سازمان در قالب سند همكاری با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
- حساس­سازی و بسترسازی آموزش­های مورد نظر (آمادگی در برابر زلزله و پياده­سازی سيستم مديريت بحران) در گروه­های مخاطب
 
گروه مخاطب
- دانش­آموزان مقطع اول راهنمايی مدارس پسرانه و دخترانه شهر تهران
 
نتايج ارزيابی
بر اساس ارزيابی‌هاي به عمل آمده در مدارسی كه نمايش آموزشی در آن اجرا گرديده است و با توجه به فرم تهيه شده تئاتر اجرا شده اثربخشی مورد انتظار را برآورده نموده است. اهم نكات آموزشی كه دانش­آموزان در فرم­های ارزيابی به آن اشاره نمودند عبارتند از:
* مكان‌های امن جهت پناه‌گيری در هنگام زلزله
* پناه‌گيری در نزديك‌ترين مكان امن
* رفتار صحيح در هنگام زلزله
* آمادگی قبل از زلزله
* حفظ خونسردی در هنگام وقوع زلزله
* دوری از پنجره، قاب عكس، پنكه سقفی و لوستر در هنگام زلزله
* لزوم ترك خانه پس از پايان زلزله
* هجوم نبردن به سمت خروجی‌ها
* محافظت از سر در مقابل آسيب
لازم به ذكر است در اين ارتباط تعداد 20 اجرای تئاتر در مدارس مختلف شهر تهران طی يكماه (بهمن­ماه سال 1387) برگزار گرديد.
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا