نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه Enter Title
اطلس مديريت بحران شهر تهران
هدف پروژه:
با توجه به وظايف ذاتی سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران و اهميت وجود سيستم جامع مديريت اطلاعات در زمان وقوع بحران برای استفاده عوامل درگير در اين فرآيند به منظور تصميم‌سازی بهتر با استفاده از اطلاعات و داده‌های موردنياز از سطح شهر و محل وقوع حوادث ايجاد يك سيستم پشتيبانی تصميم مكانی جهت برنامه ريزی، پيشگيری كاهش اثرات، آمادگی برای مقابله با بحران و بالا بردن توانايی جهت واكنش مناسب هنگام وقوع بحران با هدف بازسازی و بازگشت شهر به حالت عادی با عنوان "اطلس مديريت بحران"- در دستور كار سازمان قرارگرفت.
پروژه تهيه اطلس مديريت بحران در اوايل سال 1386 آغاز گرديد و كليه اطلاعات و لايه‌های مورد نياز در زمان وقوع بحران در اين نرم‌افزار گردآوری و با استفاده از ابزارهاي ساده در اختيار كاربران قرار گرفت.
اين نرم‌افزار شامل 75 لايه و بيش از 500 فيلد اطلاعاتی است.
برخي از قابليت‌هاي نرم‌افزار اطلس مديريت بحران:
- نمايش نقشه در يك محيط SDI به همراه ابزارهای عمومیZoom/Pan/Refresh
- خاموش و روشن نمودن لايه‌های موردنياز
- دريافت مختصات جغرافيايی و نمايش آن بر روی نقشه
- ابزار فاصله‌يابی و مساحت يابی
- شرايط متعدد در جستجوی اطلاعات مورد نياز
- ليست عوارض با توجه به فاصله تعيين شده از يك نقطه
- تعامل و استفاده سخت‌افزار رايج موقعيت‌ياب جهانی GPS
- امكان كار با هرگونه چاپگر
- يكپارچگي و انسجام كامل اطلاعات توصيفی و اطلاعات مكان‌محور
  

 تهيه نقشه موقعيت قنوات شهر تهران در مقياس كاربری شهری (فاز 1)
هدف: شناسايی قنوات واقع شده در سطح شهر تهران در مقياس شهری به منظور كاهش خطرات و مقاوم سازی مسيرهای قنوات (كليه قنوات موجود اعم از داير، متروك، مخروب، منحرف شده، تبديل شده) موجود در تهران با هدف ايمن سازي مسيرهای قنوات موجود در شرايط عادی (استاتيكی) و زلزله در گستره كليه مناطق و حريم های مربوطه در شهر تهران است.
وسعت محدوده ی مورد مطالعه: مناطق 22 گانه شهر تهران
مقياس تهيه: 1:2000
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا