آگاهی و آمادگی در برابر زلزله

1399/2/19 289 ویدئو, نمای نزدیک rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

اقدامات پیش، هنگام و پس از زلزله

نقشه مراکز امن اضطراری براساس مناطق شهرداری تهران