جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهران با هدف بررسی زلزله دماوند

1399/2/19 79 ویدئو, نمای نزدیک rating