احیای قلبی ریوی با وجود بیماری کرونا در جامعه چه تغییری کرده است؟

1399/3/29 10 صوت, رادیو بحران rating

موضوع: احیای قلبی ریوی با وجود بیماری کرونا در جامعه چه تغییری کرده است؟

کارشناس:  مرجان مشکل گشا

عضو دوام:  -

منطقه :-  محله:  -