بررسی تاثیر زمین لرزه های فیروزکوه بر گسلهای تهران

1399/4/24 97 نمای نزدیک rating

در گفتگو با دکتر زارع بررسی شد

بررسی تاثیر زمین لرزه های فیروزکوه بر گسلهای تهران

 

واحد پرتال: زمین لرزه های کوچک و متوسط اما به نسبت پیاپی طی روزهای اخیر خسارات و تلفاتی در پی نداشت اما بار دیگر همچون صدای ناقوسی لرزه خیزی تهران  و مخاطره زمین لرزه را به پایتخت نشینان گوشزد کرد و این نگرانی را دامن زد که نکند تکان های گسل فیروزکوه خواب چند صد ساله گسلهای تهران به خصوص گسل مخوف مشاء که همچون برادر در کنار گسل فیروزکوه واقع شده را آشفته سازدو بشود آنچه که همه سالهاست دست به دعا برداشته ایم که نشود و یا با تاخیر بشود. بلکه حداقل آمادگی مان بیشتر شده باشد یا شاید هم زمانی باشد که ما دیگر نباشیم!.بنابراین شایعه یکبار دیگر چتر خودرا بر سر شهر گستراند و تا حدی دلهره ایجاد کرد.

در این میان اما دکتر مهدی زارع کارشناس این حوزه که همواره از سوی رسانه ها مورد پرسش واقع می شود و به نوعی وجهه سخنگوی علمی زلزله را نصیب خود کرده است توضیحاتی به نسبت مبسوط داده است که خلاصه آن این است که این زلزله ها ربطی به تهران ندارد.مشروح این گفتگو را بشنوید.