نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه خبر

حادثه بم پرده از واقعیت هاي تلخي برداشــت كه حاكي از آن بود كه شهرهاي كشور در برابر حوادث غیرمترقبه آســیب پذيري فراواني دارند. بعد از اين حادثه بود كه نگاه ها به مقررات ملي ساختمان معطوف شد و تغییراتي در آن ايجاد گشت. گرچه حساسیت ها در حوزه مقررات ايمني در غبار گذر زمان به فراموشي سپرده شد اما به هر روي سبب شد تا در حوزه ايمني ساختمان ها تغییراتي ايجاد شــود. 

image


همشهری کنکاش/ اين بار اما حادثه اي ديگر از نوعي ديگر در كلانشهر تهران اتفاق افتاد كه نشان از كاستي هايي دارد كه مي بايســت با اعمال تصمیمات مديريتي رفع شود .ريزش ساختمان پلاسكو ناايمني خیلي از ساختمان هاي بلند مرتبه را نشان داد و بار ديگر اين تصور را در اذهان تداعي كرد كه درصورت رخداد يك حادثه عظیم چه بر سر تهران خواهد آمد.

مهدي چمران رئيس شورا ي اسلامي شهر تهران در اين ارتباط مي گويد: ايمني يك مبحث گسترده و وســيع است و وقتي بحث بحران پيش  مي آيد  گســترده تر هم  مي شود. مواردي از قبيل سيل، زلزله و  آتش سوزي گسترده كه به ميان  مي آيد باب ديگري باز خواهد شد كه آيا با اين تجهيزات براي شهري مانند تهران با اين وسعت  مي توان امدادرساني كرد.

وي ادامه مي دهد: مي توان گفت در صورت رخداد يك زلزله با شدت بيش از 7ريشتر شايد فاجعه تاريخ به وقوع بپيوندد و با اين تجهيزات به هيچ جا  نمي توان رسيدگي كرد.

رئيس شوراي اسلامي شــهر تهران در ادامه مي افزايد: تهران شهري است كه بخشي از آن روي گسل ساخته شده،  گسل هاي شــناخته  شــده اي كه حتي قابل ديدن و رويت است، گرچه  هم اكنون مسير اين  گسل ها شناسايي شده و با مطالعه جديدي كه صورت گرفته همه ي  گسل ها و ريزگسل ها را تنظيم كردند و در شــوراي عالي شهر ســازي  و معماري به تأييد و تصويب رساندند كه براســاس آن بتوانند مقررات  شهر سازي را اعمال نمايند.

چمران مي گويد: تا قبل از اين بســياري از ساختمان هاي ما روي گسل ساخته شده بود به عنوان نمونه گسل شمال شهر كه از نياوران گــذر مي كند را در نظر بگيريد تعداد بســياري از ســاختمان هاي بلند مرتبه روي همين گسل ساخته شده است. بنابراين وقتي مي گوييم در مورد زلزله با اين تجهيزات  نمي شود كاري كرد چندان  بيراه نيست بنابراين  مي بايست در ايمن سازي  فعلي براي آن بحران هاي بزرگ، فكرهاي ديگري داشته باشيم.

وي خاطرنشان مي سازد: هم اكنون اين تعداد بيمارستان ها و يا ايستگاه هاي آتش نشاني و اورژانس ها خوب است ولي براي  بحران هاي بزرگ كافي نيست.

مهدي چمــران كــه در حوزه معمــاري و شهرســازي يك صاحب نظر به شــمار مي رود مي گويد: ما بايستي به دو گونه با آن بحران ها برخورد كنيم. يكي پيشــگيري اســت و يكي هم بعد از بحران كه امروز در درس مديريت پســابحران آن را دنبال  مي كنيم. چرا كه تجربه بعد از بحران را در  ســال هاي  دفاع مقدس داريم و در اين زمينه بايستي آموزش دقيق و مرتب به مردم داده شود تا خود مردم  به عنوان امدادگر بتوانند مثمر واقع شوند. افزون بر اين بايد در هر محله وسايل امدادي وجود داشته باشــد و نيز براي هر ســاختمان بلندمرتبه تمهيدات ايمني  پيش بيني شود.

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران مي گويد: هم اكنون سالي دو بار مانور بحران برگزار مي شود و اســتان هاي معين براي تهران مشخص  شده اند و حتي مانور استانها را هم دو بار انجام داديم كه به استان اصفهان اعلام شــد كه در تهران زلزله رخ داده و  مي بايست امداد گران در كمترين زمان خود را به تهران برسانند كه در مدت سه ساعت توانستند با تمامي امكانات خود را به تهران برسانند. استان قم نيز ظرف مدت يك ساعت خود را به تهران رساند. اين را هم بگويم تهران براي استانهاي معين منطقه بندي شده و هر استان  مي داند در صورت بروز بحران در چه محدوده اي از شهر تهران بايد قرار بگيرد. ولي با وجود اين باز هم تأكيد مي كنم كه براي ايمن سازي  تهران بايد اقدامات بيشتري انجام داد.

چمران در ادامــه با تأكيد بر ســاخت مقاوم ســاختمان ها مي گويد: يك راه ديگر براي ايمني ســازي  شــهر در مقابل بحران ها مقاوم ســاختن ساختمانها است. شــما ببينيد در حادثه بم چه حجم از عمليات امداد صرف آوار برداري شــد  درحاليكه در ژاپن  زلزله هايي با شدت بيش از 6ريشتر  مي آيد اما كمترين تلفات را شاهد هستيم و تنها دو نفر جان خود را از دست  مي دهند آن هم نه بر اثر تخريب ساختمان ها. حال آنكه در شهر بم  زلزله اي 5ريشتري رخ  مي دهد و 30هزار نفر كشته  مي شوند. يعني يك چهارم شهروندان يك شهر كشته  مي شوند و اين نشان  مي دهد  ساختمان ها خوب ساخته نشده است. اين بحث مهم و عمده اي است كه نياز به برنامه ريزي و انديشيدن تمهيدات مناسبت تر دارد.

وي مي افزايد: يكي از اقداماتي كه ما در شوراي دوره دوم مصوب كرديم در ارتباط با همين امر بود جايي كه شورا دفترچه فني ساختمان را مصوب كرد كه براساس آن تمامي مشخصات فني ساختمان آورده  مي شود و نظارت دقيقي از سوي نظام مهندسي بر آن اعمال مي گردد .اين درست است كه مسئوليت مقاوم ســازي  ساختمان ها با نظام مهندسي است ولي شهرداري و شورا هم دخيل هستند.

رئيس شوراي اسلامي شــهر تهران در ادامه سخنان خود به ايمن سازي  ساختمان ها در مقابل حوادثي مانند آتش سوزي اشــاره  مي كنــد و  مي گويــد: اما در مــورد مســائلي مانند آتش سوزي ها و سيل كه موقتي است و اثرات كوتاه مدت دارد بايد گفت كه تجهيزات ايمني شهر  مي بايست مرتبا به روز باشد ،هم تجهيزات و هم آموزش پرسنل. پرسنل بايد از نظر تخصصي و رواني ياد بگيرند كه در حادثه چگونه عمل كنند و روحيه خود را از دست ندهند، آنجا مانند جبهه جنگ است.

چمران در ارتباط با نياز سازمان  آتشنشاني و نيز ستاد مديريت بحران به تجهيزات مدرن و لوازم سخت افزاري  مي گويد: در اين زمينه حواشي بسيار  مي سازند اما آنچه واضح است و همانطور كه اشــاره شــد نياز به تجهيزات به روز همــواره وجود دارد  به عنوان نمونه نرده بان هاي 54متري، اما برخي تجهيزاتي كه عنوان  مي كنند شايد  به كار نيروهاي امدادي نيايد از  اينرو آن وسايلي كه بيشتر مورد نياز است بايد براي سازمان  آتشنشاني و مديريت بحران فراهم شود.

وقتي از رئيس شــوراي اســلامي شــهر تهران در ارتباط حوادث اخير تهــران مي پرســيم و اينكه تهران آبســتن حوادث زيادي شــده است مي گويد: ما نســبت به اتفاقات حساس شده ايم و اين از جهتي خوب است و از جهتي هم مورد سو ءاستفاده قرار گرفته و دستاويزي شده براي خرده حساب هاي سياســي. اين در حالي است كه تهران پيش از اين نيز حوادث زيادي به خود مي ديــده اما از اين حوادث بهره برداري سياسي نمي كردند.

وي  مي افزايد: امروز شهر در حال رشد است و  نيازهاي جديدي پيدا مي كند اما بايد درنظر داشت بستر هايي كه از گذشته در اين شهر ايجاد شده براساس استاندارد نبوده و امروز سعي ما بر اين است اين  بسترها  مناسب سازي شوند.حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا