Menu

مشاهده اخبار


پویش شهر آماده درمنطقه 18به منظور ارتقای آگاهی ومشارکت شهروندان درمواجهه با مخاطرات طبیعی به عنوان یکی ازاقدامات وبرنامه های جامعه محور درحوزه تاب آوری شهری ازسوی ستادمدیریت بحران آغاز شد  

image


.به گزارش روابط عمومی ستادمدیریت بحران منطقه 18 :حمید رضا نورایی دبیر وجانشین شهردار در مدیریت بحران منطقه ازاجرای طرح پویش شهرآماده درسطح منطقه خبر داد

وی محور‌های اصلی این پویش شامل جلب مشارکت شهروندان در ارزیابی و افزایش ایمنی ساختمان‌ها و آمادگی شهروندان ساکن و یا شاغل در آنها، از طریق مشارکت در اجرای طرح "مدیریت بحران ساختمان"، تشویق شهروندان به فراگیری آموزش‌های همگانی مدیریت بحران، تشویق به عضویت شهروندان در گروه‌های امداد محلی از طریق عضویت در "خانه‌های دوام و ایمنی" و معرفی "مراکز امن اضطراری محلات"، با هدف آشنایی شهروندان با این مراکز و چگونگی آمادگی بیشتر آن‌ ها در مواجهه با زلزله احتمالی شهر تهران می باشد 

نورایی درپایان افزود :شهروندان می‌توانند با مراجعه به وب سایت جامع مدیریت بحران شهر تهران ضمن آشنایی با خدمات ارائه شده در قالب این طرح، نحوه عضویت در گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام)، نحوه ثبت نام در طرح مدیریت بحران ساختمان و نحوه شناسایی مراکز امن اضطراری در محلات زندگی خود را فرا گیرند