Menu

مشاهده اخبار


دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه10 از پایش تجهیزات امدادی انبار همراه با بازآموزی پرسنل بطور مستمر خبر داد

image


به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 10 ،محسن دودانگه دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه اظهار داشت:برنامه پایش تجهیزات امدادی انبار و بازآموزی پرسنل به منظور آمادگی اولیه منطقه در زمان مواجهه با بحران اجرا شد.

وی افزود:این برنامه به صورت مستمر در جریان برنامه های کاری این ستاد قرار دارد.ضمن اینکه تامین تجهیزات ،لازم به منظور آمادگی در برابر بحران همگام با آموزش عمومی اعضا گروه های دوام نیز در برنامه های کاری قرار دارد