بازدید از پایگاههای پیشگیری ومدیریت بحران سطح منطقه 18

1398/7/16 اخبار مناطق rating
image

بازدید از تجهیزات و ادوات پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران سطح منطقه با هدف آماده به کار بودن تجهیزات درشرایط بحرانی احتمالی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 18 :حمیدرضا نورایی دبیر و جانشین شهردار در ستادپیشگیری ومدیریت بحران ازبازدید مستمر ودوره ای پایگاههای مدیریت بحران خبر داد.

وی گفت : طی دستور العمل ابلاغی سازمان مدیریت بحران شهرتهران و تاکید شهردار و دبیر ستاد پیشگیری مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری منطقه 18 و اعلام رسمی به نواحی منطقه مبنی بر بازدید مستمر از پایگاه های مدیریت بحران نواحی و آماده بودن ادوات و تجهیزات موجود در پایگاه ها به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و خطرات احتمالی و آماده به کار بودن تجهیزات در زمان شرایط بحران و یا اضطراری ، اين ستاد با هماهنگي و همكاري شهردار ان نواحی نسبت به بازديد از پايگاههای موجود درسطح منطقه ورفع نواقص اقدام کردند.