برگزاری مانور عملیاتی مدیریت بحران در محله حافظیه منطقه 13

1398/9/11 اخبار مناطق rating
image

مانورمدیریت بحران با محور پناهگیری و تخلیه امن اضطراری به همت ستاد مدیریت بحران منطقه 13 و مشارکت نیروهای تخصصی و عمومی عضو در ستاد و دوامیان محله حافظیه برگزار شد.

به گزارش دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه ، مانور پناهگیری صحیح، تخلیه امن اضطراری و امداد و نجات در محله حافظیه با هدف آماده بودن و هماهنگی بین حوزه ها و افزایش سرعت عمل پرسنل در مقابله با حوادث غیر قابل پیش بینی در آذر ماه 98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 13 ، به منظور ایجاد هماهنگی و ارتقاء توانایی اعضای تخصصی و عمومی سرای محله حافظیه در زمان وقوع حوادث که پس از  دوره های آموزشی که پرسنل سرای محله گذرانده بودند ، مانور پناهگیری صحیح ، تخلیه امن اضطراری و امداد و نجات برگزار شد.

هدف کلی از این مانور آماده بودن و افزایش مهارت و سرعت عملیات پرسنل و ایجاد فرماندهی واحددر مقابله  با حوادث انسان ساز در حوادث غیر قابل پیش بینی بوده است .