بازدید ریاست سازمان به عنوان شهردار شب از پایگاه های مدیریت بحران و سازمان های تخصصی

1399/4/21 گزارش تصويري rating
image