نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  08/29/2016 - دوشنبه 8 شهريور 1395

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه جزئيات مطلب

 فاطمه صالح

کمينه معاونت آموزش و مشاركت هاي مردمي


با توجه به چشم­انداز سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، كه عبارتست از:

«رساندن كلان شهر تهران،‌ به جايگاه يك الگو در ميان كلان‌ شهر‌های مقاوم در كشورهای در حال توسعه»

مجموعه آموزش‌های مديريت بحران در شهر تهران بايد در جهت تحقق چشم‌انداز فوق صورت گيرد و به شهروندان تهرانی كمك كند كه در هنگام وقوع حوادث و سوانح گسترده قادر باشند با انجام اقدامات مؤثر و صحيح به خود، اعضای خانواده، همسايگان و افراد همجوار كمك كنند.
بر اين اساس سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران تلاش نموده است اهداف، راهبردها و برنامه‌های لازم براي توسعه آموزش‌های مديريت بحران در شهر تهران را تدوين نمايد. ماحصل اين تلاش، تشكيل معاونت آموزش و مشاركت­های مردمی در جهت توسعه ديدگاه‌های اصولی و زيربنايی براي ساماندهی فعاليت‌های آموزشی بوده است.
فرآيند سازماندهی و توسعه آموزش‌ها در برگيرنده گام‌های زير است:
1)  شناسايی گروه‌های هدف و نيازهای آموزشی
2)  تعيين اهداف آموزشی
3)  طراحی و تدوين محتوا و برنامه‌های آموزشی
4)  جذب مخاطبين
5)  اجرای آموزش‌ها
6)  سازماندهی افراد آموزش‌ديده
7)  ارزيابی اثربخشی آموزش‌ها
8)  بازنگری و بهبود مستمر
معاونت آموزش و مشاركت­های مردمی سازمان بر آن است كه با مشاركت سازمان‌های مسئول و مرتبط ظرفيت‌های سازمانی لازم براي تمامی گام‌های فوق را فراهم سازد.
تحقق عينی اين نگرش تا كنون در سه حوزه دنبال شده است:
1)  توسعه ظرفيت‌های درونی سازمان پيشگيری و مديريت بحران (منابع انسانی، ساختار و فرآيندهای سازمانی)
2)  توسعه ارتباط و تعامل با سازمان‌های مسئول تخصصی
3)  پيشبرد برنامه‌های اجرايی با دستاوردهای عينی مشخص برای شهروندان به موازات دو فعاليت فوق بر اساس مصوبات قانونی و سياست‌های ابلاغ شده به سازمان، محورهای مورد نظر برای ارائه آموزش‌های مديريت بحران به شرح زير تعيين شده است:
1)  آموزش‌های همگانی؛
2)  آموزش و تشكيل گروه‌های داوطلب مردمی در سطح محلات؛
3)  آموزش و تشكيل گروه‌های عملياتی مديريت بحران (جستجو و نجات) در مناطق و نواحی شهرداری تهران؛
4)  سازماندهی و پايدارسازی فعاليت گروه‌های داوطلب مردمی در سطح محلات؛


- اهداف کلان آموزش مديريت بحران در شهر تهران

- راهبردهای آموزش مديريت بحران در شهر تهران

- برنامه های 3 تا 5 ساله معاونت

- برنامه‌هاي سال جاري

 فاطمه صالح

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا