ارکان سازمان

اركان اين سازمان نوبنياد كه در عمل از سال 1384 وارد حيات جديد خود شد عبارتنداز:

 • الف) هيأت امنای سازمان
 • ب) رئيس سازمان
 • ج) بازرس (حسابرس)

بر اساس اساسنامه سازمان، هيات امنای سازمان از پنج عضو تشكيل شده است كه عبارتند از :

 • شهردار تهران به عنوان رئيس هئيت امناء
 • يكی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب اعضای اين شورا
 • رئيس سازمان به عنوان دبير هئيت امناء
 • دو نفر كارشناس متخصص به پيشنهاد شهردار تهران و تائيد شورای اسلامی شهر تهران

بر اساس اساسنامه سازمان، رئيس سازمان توسط شهردار تهران منصوب می شود و با توجه به اهميت وحدت فرماندهی در زمان بروز حادثه و اتخاذ تدابير لازم در راستای ايجاد هماهنگی بين حوزه ها، ‌رئيس سازمان، جانشين رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران است و از لحاظ مرتبه سازمانی ،هم رديف معاونين شهردار قرار دارد و عضوی از شورای معاونين شهرداری تهران محسوب می شود.

چشم‌انداز و راهبردهای سازمان

با عنايت به ديدگاه‌ها و زمينه فکری اوليه در تشکيل سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران و نظر به نيازهای موجود در زمينه کاهش خطرپذيری شهر تهران، اين سازمان چشم انداز خود را اين گونه ترسيم نموده است:
«رساندن کلان شهر تهران، به جايگاه يک الگو در ميان كلان‌شهرهای مقاوم در كشورهای در حال توسعه»
براين اساس، سازمان رسالت خود را « مشارکت در حفظ و استمرار توسعه پايدار شهر تهران» می‌داند. برای عمل به اين رسالت، حرکت در محورهای راهبردی زير ضروری است:

 • حذف يا کاهش مخاطراتی که کلان‌شهر تهران با آنها مواجه است
 • کاهش خطر‌پذيری (آسيب‌پذيری) کلان‌شهر تهران در برابر مخاطرات موجود
 • ظرفيت‌سازی برای پاسخ‌گویی و مقابله مناسب با بحران‌ها و مخاطرات در صورت وقوع

براساس نتايج مطالعات «طرح جامع كاهش آسيب‌پذيري شهر تهران» اجرای 15 طرح زير در مدت 12 سال می‌تواند تأثير چشمگيری در کاهش آسيب‌پذيری شهر تهران در برابر رويداد زلزله و ساير سوانح طبيعی داشته باشد:

 • افزايش توانمندی سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و احداث و راه‌اندازی مركز فرماندهی و هدايت عمليات مقابله (اتاق بحران) در شهر تهران
 • مقاوم‌سازی و بازسازی ساختمان­های عمومی موجود
 • توسعه و ترويج ظرفيت‌های خودامدادی و سازماندهی گروه­های مردمی مديريت بحران در سطح محلات
 • توسعه و ارتقاء سيستم حمل و نقل اضطراری شهر تهران
 • آماده‌سازی و توسعه ظرفيت عملياتی شبكه اطلاع‌رسانی و مخابرات در زمان بحران
 • مقاوم­سازی تأسيسات و شبکه انتقال آب
 • مقاوم‌سازی تأسيسات و شبكه توزيع گاز
 • توانمندسازی سازمان آتش­نشانی و خدمات ايمنی شهر تهران برای انجام واکنش اضطراری
 • توانمندسازی سيستم واکنش اضطراری در بخش بهداشت - درمان
 • شناسايی، ايجاد و تجهيز فضاهای تخليه امن
 • مقاوم‌سازی و بازسازی پل­ها در شبکه اصلی حمل و نقل
 • ترویج مقاوم‌سازی ساختمان‌های خصوصی
 • ارتقاء و استانداردسازی كيفيت ساخت و ساز
 • نوسازی بافت‌های فرسوده با ديدگاه كاهش خطرپذيری لرزه‌ای
 • تأسيس موزه آموزشی سوانح در تهران

فعاليت ها

 • ايجاد بانك اطلاعاتی جامع مدیریت بحران شامل کلیه اطلاعات بروز از ساختمان‌ها، تأسيسات، پل‌ها، معابر، مراكز گاز، برق،‌ آب ،مخابرات و كليه مراكز صنعتی ، شيميايی و غير شيميايی خطرناك و يا جابجايی اين‌گونه مواد در سطح شهر و اعمال روش‌های كنترل ، نظارت و بازرسی به پيمانكاران ، مشاوران و كليه افرادی كه به هر طريقی خدمات فوق را در شهر تهران انجام می‌دهند.
 • انجام مطالعات ، تحقيقات و پژوهش‌های كاربردی به منظور پشتيبانی كارشناسی در زمينه مهندسی زلزله ، زلزله‌شناسی مهندسی ،‍زمين‌شناسی مهندسی و ژئوتكنيك ، ايمنی و استاندارد شهری ، ژئوفيزيك مهندسي و مديريت بحران در گستره تهران بزرگ.
 • انجام پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در راستای مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای بافت شهری ،‌ساختمان‌ها ،‌پل‌ها ،‌شريان‌های حياتی و مستحدثات شهری در راستای كاهش خطرپذيری شهر.
 • انجام مطالعات ريز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهری.
 • هماهنگی و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های مرتبط با مديريت بحران (شامل زلزله ، سيل ، آب‌گرفتگی و طوفان)
 • هماهنگی و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های مرتبط با حوادث انسان‌ساز شامل آتش‌سوزی، ايمنی نمايشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و هر گونه مراكز تجمع جمعيت.
 • تهيه و تدوين مقررات و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌های مربوط به تقويت توان مديريت بحران شهر تهران، ايمن‌سازی و كنترل ايمنی و مقاومت لرزه‌ای ساختمان‌ها ، پل‌ها ، تأسيسات و به طور كلی محيط شهری جهت كاهش خطر پذيری.
 • برقراری ارتباط ، همكاری همه‌جانبه و بهره‌گيری از تجربيات :‌الف ـ مراكز علمی ، تحقيقاتی و اجرايی ذيصلاح در داخل و خارج از كشور جهت ارتقاء و به روز رسانی سيستم مديريت بحران .برقراری ارتباط ، همكاری همه‌جانبه و بهره‌گيری از تجربيات :‌
  • ‌الف ـ مراكز علمی ، تحقيقاتی و اجرايی ذيصلاح در داخل و خارج از كشور جهت ارتقاء و به روز رسانی سيستم مديريت بحران.
  • ب ـ ستاد عالی پيشگيری و مديريت بحران در حوادث طبيعی و سوانح غير مترقبه كشور، ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه (وزارت) كشور ، استان‌ها و ستادهای معين مديريت بحران شهر تهران.
  • ج ـ وزارت‌خانه‌ها ، نهادها و دستگاه‌های كشور و لشكری مرتبط با امر مديريت بحران.

اهداف

 • افزايش سطح ايمنی و كاهش خطر پذيری شهر تهران ، با انجام هماهنگی‌ها ، بررسی‌ها ، مطالعات ، پژوهش‌ها ، آموزش‌ها و اقدامات اجرايی ذيربط قبل از وقوع به منظور پيشگيری و آمادگی مقابله با بحران.
 • انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت افزايش كارايی سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاه‌های اجرايی ذيربط ، هنگام وقوع بحران به منظور امدادرسانی و كاهش خسارات و تلفات جانی و مالی.
 • انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت افزايش كارايی سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاه‌های اجرايی ذيربط ، بعد از وقوع بحران به منظور جلوگيری از خسارات و تلفات جانی و ماليی.
 • نظارت و مديريت بر بازسازی بعد از بحران در چارچوب مقررات كشوری و كمك‌های دولتی و مردمی.