ضوابط ساخت ساختمان در پهنه های گسلی شهر تهران
معرفی پروژه و اقدمات صورت گرفته:

با توجه به اينكه وجود گسل و جابجايي احتمالي آن در هنگام زلزله تأثير مخربي بر روي مستحدثات واقع بر روي آن و اطراف داشته و خطرناك مي‌باشد، توجه به مخاطرات مربوطه از مهمترين پارامتر‌هاي برنامه‌ريز ي توسعه شهري در منطق لرزه‌خيزي محسوب مي‌شود كه نمونه آن در قوانين شهرسازي شهرهاي مجاور گسل سن‌آندرياس آمريكا و همچنين نيوزيلند و ... آمده است.

لذا با توجه به قرارگيري شهر تهران بر روي گسل‌هاي فعال كه سابقه لرزه‌خيزي نيز داشته‌اند لازم است در مطالعات شهرسازي و طرح‌هاي تفصيلي مربوطه، اين عامل نيز لحاظ گردد.

به طور كلي مخاطرات مربوط به گسل از دو جنبه قابل بررسي مي‌باشد. گسيختگي سطحي و حركت زمين نزديك گسل؛ علاوه بر اين‌ها حركت زمين ناشي از زلزله مي‌تواند باعث ناپايداري‌هاي ديگر از قبيل ناپايداري‌‌هاي شيبي و زمين‌لغزش، روانگرايي و فرونشست زمين گردد و لازم است كه به اين مباحث نيز در توسعه شهري توجه شود تا خسارات و تلفات ناشي از رخداد زلزله احتمالي به حداقل ممكن برسد.

با توجه به اينكه موضوع احصاء ضوابط سخت‌وساز بر روي گسل در شهر تهران نسبتاً جديد بوده و تدوين اين ضوابط در ارتباط با وضعيت گسل‌ها و دقت ثبت آنها در هر محدوده‌اي مي‌‌باشد، لذا به موازات تهیه نقشه پهنه های گسلی شهر تهران، اقداماتی به شرح زیر صورت پذیرفت:

  • مرور ضوابط كشورهايي كه با اين مسئله درگير هستند.
  • بررسي ضوابط فعلي و برخورد شهرداري تهران در اعطاي مجوز‌هاي ساخت‌وساز
  • بررسي امكان بكارگيري قوانين و ضوابط ساير كشوربا توجه به وضع موجود و بررسي لزوم احصاء ضوابط جديد و در نهايت تدوين ضوابط.

در ادامه و به منظور بررسی پیش نویس تدوین شده در سازمان، کمیته فنی متشکل از اساتید و خبرگان موضوع تشکیل و ضوابط تهیه شده در سال 1388 مورد تائید واقع شد.

پس از تصویب نقشه های پهنه های گسلی شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری (25/05/95) و ابلاغ آن به کلیه نهادهای ذی ربط، پیش نویس ضابطه تهیه شده به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسال گردید که موضوع در کمیته دائمی استاندارد 2800 در دست بررسی می باشد.

خروجی پروژه:

برای مشاهده خروجی پروژه اینجا را کلیک کنید.