تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش های شهر تهران
معرفی پروژه و اقدامات صورت گرفته:

در خصوص زمین لغزش های شهر تهران، نقشه پراکنش زمین لغزش ها در دو مقیاس 1:10000 و 1:50000 استخراج شده است. این نقشه زمین لغزش های رخ داده را نشان می دهد که می بایستی در خصوص فعالیت و خطر آنها بررسی های تکمیلی صورت پذیرد. در حال حاضر شرح خدمات پروژه تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش تهیه گردیده و پیگیری ها جهت اختصاص بودجه مورد نیاز (5 میلیارد ریال) که متعاقباً برگزاری مناقصه در دست انجام می باشد.

نقشه های فوق الذکر پس از تهیه و نهایی شدن، جهت تائید به کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین سازمان مدیریت بحران کشور ارائه خواهد شد تا به منظور اجرایی شدن و اعمال تمهیدات لازم، در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب و ابلاغ گردد.

ايمن سازي پهنه هاي در معرض خطر نیز نيازمند همكاري و مشاركت نهادهاي مسئول و شهروندان تحت تاثير مي باشد. در اين راستا مي بايستي پس از نهايي شدن نقشه هاي خطر و همچنین تدوين ضوابط و سياست هاي مربوطه ضمن شناسايي متوليان امر، نقش و وظايف قانوني هر يك از سازمان هاي متولي مشخص و معين شود تا مراتب جهت كاهش ريسك شهر و شهروندان مهيا گردد.

خروجی پروژه:

خروجي مورد انتظار از اين پروژه به شرح زير مي‌باشد:

  • تهيه نقشه پراكنش زمين‌لغزش‌هاي شهر تهران پياده شده بر روي نقشه شهري پايه موجود (داخل شهر با مقياس 1:2,000 و خارج شهر تهران 1:25,000) به صورت Shape file رقومي GIS؛
  • تهيه بانك‌ اطلاعاتي زمين‌لغزش‌هاي شناسايي شده در محيط GIS؛
  • ارائه كتابچه نقشه‌هاي مذكور )پياده شده بر روي نقشه شهري پايه موجود) در قطع ‌A3؛
  • ثبت اطلاعات زمين‌لغزش‌هاي گذشته، حال و آينده در فرم پرسشنامه‌هاي مربوطه و ارائه كتابچه شناسنامه زمين‌لغزش‌هاي شناسايي‌شده؛

ارائه گزارش انجام پروژه شامل مباني و مراحل انجام كار، تحليل اشكالات ‌موجود در روند‌ اجراي كار و ‌پيشنهاد راهكارهاي رفع آنها و انعكاس كليه نتايج حاصله؛