ردیف

عنوان

مشاهده

1

معرفی کاراکترها

مشاهده

2

ستاد مدیریت بحران منطقه

مشاهده

3

تخلیه اضطراری

مشاهده

4

تصورات نادرست و تقدیر گرایی

مشاهده

5

آشنایی با پدیده طبیعی زلزله

مشاهده

6

لرزه خیزی شهر تهران

مشاهده

7

ساختمان های متداول

مشاهده

8

دقت درخرید منزل

مشاهده

9

آشنایی با گروه دوام 2

مشاهده

10

شناسایی نقاط امن

مشاهده

11

رفتار مناسب در برابر زلزله

مشاهده

12

تثبیت لوازم منزل

مشاهده

13

گروه مدیریت بحران اماکن

مشاهده

14

مدیریت بحران ساختمان

مشاهده

15

پس از زلزله چکار کنیم

مشاهده

16

پناه گیری

مشاهده

17

زلزله چیست

مشاهده

18

کوله نجات

مشاهده