- مجموعه پژوهش های حوزه ایمنی و مدیریت بحران

- مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا)