ايران كشوري است كه روي خط زلزله قرار دارد. شهر تهران نيز در مجاورت گسل‌هاي متعدي واقع است كه فعال‌شدن هركدام از آنها مي‌تواند زلزله بزرگي را ايجاد كند. با توجه به شرايط ساختاري، بافت فشرده و انبوه شهري، وضعيت معابر و امكانات و تجهيزات نيروهاي امدادرساني، كمك‌رساني دولتي در دقايق و ساعات اوليه در شهر تهران بسيار دشوار است. لذا اين مردم محلي هستند كه ميتوانند به خود و ديگران كمك كنند و در صورتي كه اين افراد مجهز به دانش و مهارتهاي لازم باشند مي‌توان انتظار داشت كه دامنه تلفات و خسارات محدود شود. اين موضوع مستلزم آموزش و آمادگي قبلي در مردم محلي است كه ايجاد گروه‌هاي مديريت بحران در اماكن مختلف شهر و آموزش آنها يكي از راههاي ايجاد آمادگي در شهروندان است.

در اين طرح در هر مجتمع مسكوني يا عمومي بلند مرتبه شهر تهران چند نفر از ساكنين و يا كاركنان داوطلب، گروه مديريت بحران را تشكيل داده و ضمن دريافت آموزشهاي لازم نسبت به انجام فعاليت‌هاي مرتبط بمنظور ارتقاء ايمني و كاهش مخاطرات محل كار و زندگي خود اقدام مي‌كنند. اين گروه پيش از بروز بحران و همچنين در زمان بحران مسئوليتهاي اوليه و مهمي را بمنظور كاهش اثرات بحران بر عهده دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

وظایف مورد انتظار از گروه های مدیریت بحران اماكن مسكوني در شرایط بحرانی:

قطع شریان های آب، برق و گاز اطفاء حریق های قابل مهار ایجاد امنیت جانی و مالی جهت آسیب دیدگان و بازماندگان  امداد و کمک های اولیه برای آسیب دیدگان انتقال مراجعين به محل های تخلیه اضطراری و اسکان موقت اطلاع رسانی به نیروهای امدادی از وضعیت، تعداد و مشخصات افراد نیازمند به نجات
  

وظایف مورد انتظار در شرایط قبل از بحران:

ارائه آموزش به همه ساكنين تحلیل و مديريت خطر تهیه اطلاعات کلی و کلیدی از مکان ذخیره نمودن اقلام امدادی، دارویی و غذایی اجرای تمرین و مانور در مکان به صورت دوره‌ای

1. ماده 54 طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 82/1/23 هيئت وزيران صاحبان و يا مسئولان كليه مجتمع‌ها يا اماكن مهم بايد طبق استانداردهاي تعيين شده، گروه مديريت بحران را به منظورپيگيري كليه مسايل مربوط به مديريت بحران در آن محل تشكيل دهند.

2. ماده 33 مجوز تقویت و عملیاتی نمودن مدیریت بحران شهر تهران (مصوب 1383/3/12 شوراي اسلامي شهر تهران ) صاحبــان يا مسئولان كليه مجتمع‌هـا يا اماكني كـه حداقل يكـي از شرايط زيـر را دارند بـايد طبق استانداردهاي تعيين شده توسط سازمان، گروه مديريت بحران به منظور پيگيري كليه مسايل مربوط به مراحل مديريت بحران آن محل را تشكيل دهند . 1 ـ دست كم بيست پنج (25) نفر ساكن يا كارمند داشته باشند . 2 ـ دست كم در ساعاتي از روز بيش از بيست و پنج (25) نفر مراجعه كننده داشته باشند . 3 ـ دست كم شش (6) طبقه داشته باشند . 4 ـ در صورتي كه آسيب به سازه يا عملكرد آن محل براي ساكنان مناطق مجاور ايجاد خطر كند.

- اين طرح با نام ايجاد سامانه فرماندهي حادثه توسط كارشناسان سازمان در شهرك اميد، شهرك اكباتان و مجتمع مسكوني شاهگلي اجرا شد(همراه با اجراي مانور). اهم فعاليت‌هاي ديگر كارشناسان سازمان طراحي ساختار مديريت بحران دانشگاه تهران و خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران، شيرخوارگاه آمنه، مؤسسه مهندسين مشاور ساحل، شركت زامياد و فرهنگسراي بانو

.  در گام بعدي اين طرح به صورت آزمايشي در برخي از اماكن حداقل 10 طبقه مناطق 1 الي 7 اجرا شد.

.  برخي از دفاتر مديريت بحران مناطق شهرداري نيز در برخي از مكان‌هاي مهم خود اقدام به ايجاد سامانه فرماندهي حادثه نمودند.

.  نتيجه به دست آمده از تجارب فوق منجر به تهيه دستورالعمل‌هاي جداگانه‌اي براي هر گروه از اماكن گرديد

اين طرح شامل 10 ساعت آموزش رايگان با سرفصل هاي زير است:

1- مباني مديريت بحران

0  آشنايي با پديده طبيعي زلزله

0 رفتارهاي فردي و گروهي قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله

0 مشاركت مردمي و معرفي طرح مديريت بحران اماكن

2- امداد و كمك هاي اوليه

0 شكستگي ها

0 خونريزي ها و پانسمان

0 سوختگي ها

0 روش برخورد با مصدوم و حمل مصدوم

3- اطفاء حريق

 0 آشنايي با مثلث آتش

0 روش هاي پيش گيري از حريق

0 آموزشي عملي اطفاء حريق

 4- روانشناسي بحران (ارائه به صورت بروشور)

عنوان دستورالعمل پیوست
 دستورالعمل اجرايي استقرار سيستم مديريت بحران در اماكن مسكوني  دستورالعمل پیوست
دستورالعمل اجرايي استقرار سيستم مديريت بحران در اماكن تجاري دستورالعمل پیوست
دستورالعمل اجرايي استقرار سيستم مديريت بحران در اماكن اداري دستورالعمل پیوست
دستورالعمل اجرايي استقرار سيستم مديريت بحران در سينماها دستورالعمل پیوست

 

دريافت فايل به صورت pdf