طرح ارتقای توانمندی واکنش اضطراری طی 72 ساعت بعد از وقوع زلزله در شهر تهران

پروژه :بهينه سازی فرآيند تخليه امن اضطراری
اهداف پروژه
1.ارتقای توانمندی واکنش اضطراری طی 72 ساعت بعد از وقوع زلزله در شهر تهران
2.ارتقای آمادگی سازمان پيشگيری و مدیریت بحران و سایر سازمان های دست اندرکار در رابطه با تخلیه امن اضطراری
3.انجام اقدامات مورد نیاز مؤثر بر ارتقای توانمندی واکنش اضطراری، مانند مکان­یابی نقاط مناسب جهت تخلیه اضطراری، اطلاع­رسانی به مردم در زمینه تخلیه اضطراری، تدوین فرایندهای مناسب و اجرایی
4.ارتقای آمادگی عمومی در مقابله با وقوع بحران­های طبيعی
 
گام های اجرايي پروژه
1.انتخاب دو محله پایلوت در مناطق 2 و 17 جهت اجرای پروژه بر اساس شاخص های مختلف
2.تهیه نقشه تخلیه امن اضطراری و دستورالعمل تخلیه امن به منظور استفاده ساکنان محلات پایلوت
3.تدوین راهنمای تخلیه امن اضطراری بر اساس وضعیت موجود دو محله پايلوت
4.تبیین مسئولیت ها، اختیارات، و نحوه مدیریت فرایند تخلیه امن پس از زلزله (تدوین ساختار مدیریت تخلیه اضطراری شهر تهران)
5.آموزش کارشناسان سازمان و مناطق (كارشناسان همكار پروژه، دبيران و مسئولين هماهنگی ستادهای مديريت بحران مناطق و اعضای گروه‌های دوام و شوراياری محلات)
•آموزش نحوه تهیه نقشه شناسایی محله به صورت کارگاه آموزشی
• برگزاری مانور دورميزی (DIG) به صورت کارگاه آموزشی
6.اجرای مانور تخلیه امن اضطراری در محلات پایلوت با مشارکت ساکنان محلات
 
برگزاری مانور
هدف از برگزاری اين مانور ارتقاء آمادگی شهروندان جهت مقابله با بحران­های احتمالی در شهر تهران و آشنايی مردم محله­های پايلوت با فرايند تخليه امن اضطراری و مشاركت مردم محلی در برگزاری آن مي‌باشد. شناسايی نقاط ضعف و قوت، تحليل عملكرد، جمع­بندی و ارائه پيشنهادات جهت بهبود روش در اجرای مانورهای آتی از جمله رهاوردهای برگزاری مانور به­شمار می­آيد.

گام های اجرايی مانور
_تهيه و تدوين سناريوی و شرح وظايف افراد و سازمان های مسئول
_آموزش و اطلاع رسانی در سطح محلات منتخب به منظور آگاهی رساني مردم و معتمدان محلات با فرایند و نحوه تخلیه امن اضطراری
_آموزش و اطلاع رسانی برای ايجاد زمينه های مشاركت های مردمی در محلات منتخب از طريق برگزاری جلسات توجيهی در سطح محله، استفاده از ابزار آموزشی محيطی مانند بنر، استند های آموزشی، پارچه نويسی و توزيع اطلاعيه­های آموزشی   
_استفاده از پتانسيل های بالقوه مشاركت مردمی در محلات مانند مساجد، شوراياری، بسيج، مدارس، شهرياران جوان ،خانه­های فرهنگ ، خانه سلامت، جلسات مذهبی موجود در سطح محله
_برگزاری مانور با مشارکت مردم محلی در كليه مراحل اجرايی كار

نمونه­ای از راهنما و نقشه تهيه­شده جهت توزيع خانه­به­خانه در محلات

  
نتايج حاصل از اجرای اين پروژه در سطح دو محله:
اين پروژه نشان داد كه با استفاده از چنين تجاربی می توان در مردم محلی نسبت به عملكرد سازمان­های دولتی اعتماد ايجاد نمود و از مشاركت آنان در برنامه­های پيشگيری، آمادگی و مقابله در برابر حوادث طبيعی استفاده نمود.