سند مخاطرات مدرسه آماده

115 مدرسه آماده, بسته‌های آموزشی طرح مدرسه آماده, ویدئو, پویانمایی, کتاب های طرح مدرسه آماده, محصولات مدرسه آماده rating

یکی از نکات حایز اهمیت در اجرای طرح مدرسه آماده، شناسایی مخاطره و تهدیدهای هر مدرسه برای تهیه برنامه عملیاتی کاهش مخاطرات مدرسه می‌باشد؛ چک لیست مخاطرات غیر سازه‌ای مدرسه با هدف فوق تهیه شده است.

فایل های پیوست شده
سند مخاطرات مدرسه