گزارش جامع اول از اقدامات طرح مدرسه آماده-شهریور 95

115 گزارش اقدامات مدرسه آماده rating

به منظور اطلاع از روند  اجرای طرح مدرسه آماده گزارشهای ادواری از اقدامات انجام گرفته تهیه می‌شود گزارش حاضر دربرگيرنده مجموعه اقدامات انجام شده توسط سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران  با همکاری و مشارکت مستقیم اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص اقدامات برنامه‌ریزی و اجرای طرح «مدرسه آماده» می‌باشد.

image