عدم توجه کافی به کلان شهرها در قانون جدید مدیریت بحران

1399/7/12 29 ویدئو, نمای نزدیک rating