امضای تفاهم نامه راه اندازی مرکز نوآوری شهر آماده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1399/9/29 170 ویدئو, نمای نزدیک rating