ريز پهنه بندي عليه زلزله

1397/5/13 مقاله rating
image

شهر تهران در مجاورت چند گسل فعال ازجمله گسل هاي شمال تهران، گسل مشا، گسل ري شمالي و جنوبي با پتانسيل بالاي خطر لرزه اي قرار دارد. اين مناطق زلزله هاي شديد را تجربه کرده و اين امکان وجود دارد که بازهم شاهد زلزله اي با گستردگي زياد و جبران ناپذير باشند.

 

روزنامه جام جم، 10 مرداد 1397، شریف مطوف استاديار دانشگاه شهيد بهشتي، در کشورهاي توسعه يافته بر اساس مطالعات و تحقيقاتي که انجام مي گيرد مناطق زلزله خيز دسته بندي و مشخص مي شود، اين مطالعات به اصطلاح ريز پهنه بندي ناميده مي شود.

تحقيقات زمين شناسي در حوزه سازه و زلزله بايد قبل از وقوع بحران انجام شود تا حداقل کارشناسان از مناطق زلزله خيز و مناطقي که روي گسل قرار دارد مطلع باشند، اين امر باعث مي شود از صدور مجوز ساخت ساختمان هاي مهم و حساس در اين مناطق جلوگيري شود.

در تهران چند نقطه زلزله خيز وجود دارد. اين نقاط روي گسل هستند که از قبل مشخص و شناسايي شده اند، در اين مناطق نبايد هيچ گونه ساخت و سازي انجام شود. براي استفاده بهينه از اين نقاط مي توان آنها را به فضايي همچون پارک تبديل کرد. همچنين در اين نواحي بايد حريم ايجاد شود و نزديک حريم گسل ها ساخت و سازها به حداقل برسد، اگر ساخت و سازي هم صورت بگيرد بايد با رعايت اصول خاصي انجام شود.

براي گسل هايي که در تهران وجود دارد، زلزله هايي بالاتر از هفت ريشتر پيش بيني شده است. گسل هفت ريشتري بدون شک ويرانگر است و مي تواند جان خيلي ها را به خطر بيندازد. براي کمتر شدن خسارت ها و ويراني هاي اين گسل ها رعايت اصول ساخت و ساز مهم و حائز اهميت است. منظور از رعايت اصول، ساخت بناهاي مستحکم با اسکلت بتوني قوي است. بنابراين ضروري است مجوز ساخت و ساز با رعايت فاصله از خود گسل صادر شود و ساخت و ساز در مناطق نزديک به گسل به هيچ عنوان انجام نشود.

به طور مثال در شهر ماناگوا توجه به ريز پهنه بندي هاي زلزله بسيار دقيق است و بايد دقيقا بدانند هر خيابان به چه اندازه مخاطره دارد و چه اصولي بايد رعايت شود، هر خيابان مجاز به ساخت و ساز هاي دو طبقه اي است يا بيشتر. به هر حال اگر در کشور ما نيز به اين ريز پهنه بندي ها توجه شود مي توان درصد زيادي از مخاطرات را به کاهش داد.