آگاهی و آمادگی در برابر زلزله-1399/02/19 03:21:00 ق.ظ

1399/02/19 03:21:00 ق.ظ ویدئو, نمای نزدیک rating
image
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

اقدامات پیش، هنگام و پس از زلزله

نقشه مراکز امن اضطراری براساس مناطق شهرداری تهران