آموزش نمایندگان مدیریت بحران مدارس مرحله دوم طرح مدرسه آماده -1395/06/31 12:00:00 ق.ظ

1395/06/31 12:00:00 ق.ظ مدرسه آماده, گزارش تصویری rating
image

در راستای اجرای مرحله دوم طرح مدرسه آماده به عنوان اولین اقدام از گام «آموزش پرسنل مدرسه و تشکیل گروه مدیریت بحران» از مدیران 550 مدرسه منتخب شهر تهران جهت حضور در آموزشهای مورد نیاز دعوت به عمل آمد. این آموزشها در شهریور ماه سال جاری در محل ستادهای مدیریت بحران انجام گرفت و تعداد 418 نفر از مدیران مدارس مرحله دوم طرح آموزشهای مورد نیاز را فرا گرفتند.