تهیه سند مخاطرات غیرسازه ای مدارس-1398/08/08 03:02:00 ب.ظ

1398/08/08 03:02:00 ب.ظ مدرسه آماده, گزارش تصویری rating
image

فعالیت مهم کاهش خطرپذیری مدارس از مهم ترین برنامه های طرح مدرسه آماده می باشد. برای اجرای این بخش؛ کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با همراهی همکاران مدیریت بحران ستاد های مدیریت بحران شهر تهران، با حضور در مدارس چک لیست ایمنی غیرسازه ای مدارس را تکمیل می نمایند تا از این طریق سطح مخاطرات مدرسه تعیین گردد. دکتر کرمی محمدی رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در تاریخ 22/07/1398 با حضور در مدرسه فدک ( از مدارس منتخب طرح مدرسه آماده منطقه 1 ) در جریان فرآیند تکمیل سند فوق توسط کارشناسان ایستگاه عملیاتی شماره 26 آتش نشانی ( شهید همتی ) قرار گرفتند.
در ضمن با دعوت مدیر ایستگاه مذکور، دکتر کرمی محمدی،ضمن بازدید از ایستگاه 26 با نحوه کار با کپسول آتش نشانی و گوشه ای از امکانات و خدمات آتش نشانان، آشنا گردیدند.