افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی مدیریت بحران شهر تهران

1395/2/26 اخبار کتابخانه rating
image

مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی مدیریت بحران تهران افتتاح و همزمان از هفت کتاب جدید منتشر شده در حوزه مدیریت سوانح و کاهش خطرپذیری رونمایی شد.