درآمدی بر چارچوب سند سندای 2015-2030-1400/07/17 04:41:00 ب.ظ

1400/07/17 04:41:00 ب.ظ گزارش ویژه, مناسبتها, روز جهانی کاهش مخاطرات سوانح rating
image

دفتر پرتال: 

چارچوب سندای برای کاهش خطر پذیری سوانح (2030ـ2015)، در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای کشور ژاپن، در 18 مارس سال 2015 به تصویب رسید. 

ﭼـــﺎرﭼﻮب ﺳـــﻨﺪاي ﺑـــﺮاي ﮐـــﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘـــﺬﯾﺮي  ﺳـــﻮاﻧﺢ (2030- 2015)، در ﺳـــﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤــﺪ در  ﺷــﻬﺮ ﺳــﻨﺪاي ﮐﺸــﻮر ژاﭘــﻦ، در 18 ﻣــﺎرس ﺳــﺎل 2015 ﺑــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺐ رﺳــﯿﺪ. بررسی این ﭼــﺎرﭼﻮب ﮐــﻪ از ﻣــﺎه ﻣــﺎرس ﺳــﺎل 2012 آﻏــﺎز ﮔﺮدﯾــﺪ، ﺣﺎﺻــﻞ ﻣﺸــﻮرت دﺳــﺖ اﻧــﺪرﮐﺎران ذﯾﻨﻔــﻊ اﯾــﻦ ﺣــﻮزه و ﻣــﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ کشورها از ژوﺋﯿﻪ 2014 ﺗـﺎ  ﻣـﺎرس  2015 ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ  ﻓﺮآﯾﻨـﺪ با درﺧﻮاﺳـﺖ  ﻣﺠﻤـﻊ  ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ  ﻣﺘﺤــﺪ و ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  دﻓﺘــﺮ اﻣــﻮر ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘــﺬﯾﺮي ﺳــﻮاﻧﺢ آن  ﺳﺎزﻣﺎن (UNISDR) صورتﮔﺮﻓﺖ. ﭼــﺎرﭼﻮب ﺳــﻨﺪاي اﺑــﺰاري اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺟﺎﻧﺸــﯿﻦ ﭼــﺎرﭼﻮب ﮐــﺎري ﻫﯿﻮﮔــﻮ (2015- 2005) با ﻋﻨــﻮان ﺑﺮﮔﺸــﺖﭘــﺬﯾﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﻣﻠــﺖﻫــﺎ و ﺟﻮاﻣــﻊ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﺳــﻮاﻧﺢ ﮔﺮدﯾــﺪ.

ﺑﺴــﯿﺎري از ﺻــﺎﺣﺐ ﻧﻈــﺮان، ﻣﻬﻤﺘــﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿــﺮات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه در اﯾــﻦ ﺳــﻨﺪ را،  ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ ﺳــﻮاﻧﺢ ﺑــﻪ ﺟــﺎي ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳــﻮاﻧﺢ، ﺗﻌﯿــﯿﻦ اهداف هفتگانه زﯾﺮﻫــﺪف ﺟﻬــﺎﻧﯽ، ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘــﺬﯾﺮي ﺳــﻮاﻧﺢ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻣــﻮرد اﻧﺘﻈــﺎر،  ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺑــﺮ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي از رﯾﺴــﮏ ﺟﺪﯾــﺪ،  ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴـﮏ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد، ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﯾﺮي  و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  اي از اﺻـﻮل راﻫﻨﻤای اوﻟﯿــﻪ دوﻟــﺖﻫــﺎ ﺑــﺮاي ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي و ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘــﺬﯾﺮي ﺳــﻮاﻧﺢ و ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﮐــﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ داﻧﺴـﺘﻪ  اﻧـﺪ. 

ﭼــﺎرﭼﻮب ﺳــﻨﺪاي بر ﺿــﺮورت درك ﺑﻬﺘــﺮ ﺧﻄﺮﭘــﺬﯾﺮي ﺳـــﻮاﻧﺢ در ﻫﻤـــﻪ اﺑﻌــــﺎد آن ﺷـــﺎﻣﻞ در ﻣﻌـــﺮض ﻗــــﺮارﮔﯿﺮي و ﻣﻮاﺟﻬـــﻪ، آﺳـــﯿﺐ ﭘـــﺬﯾﺮي و وﯾﮋﮔــﯽ ﻫــﺎي ﻣﺨــﺎﻃﺮه؛ ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ بر ﺧﻄﺮﭘــﺬﯾﺮي ﺳــﻮاﻧﺢ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺠــﺎﻣﻊ ﻣﻠــﯽ؛ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖﭘــﺬﯾﺮي ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮﭘــﺬﯾﺮي ﺳــﻮاﻧﺢ؛ آﻣــﺎدﮔﯽ ﺑــﺮاي «ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘــﺮ از ﮔﺬﺷــﺘﻪ»؛ ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـ  ﻨﺎﺧﺘﻦ ذﯾﻨﻔﻌـﺎن و ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ؛ ﺑﺴـﯿﺞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاري ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ رﯾﺴـﮏ  ﺑـﺮاي  ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠــﺎد  رﯾﺴــﮏ ﺟﺪﯾــﺪ؛ ﺑﺮﮔﺸــﺖﭘــﺬﯾﺮي زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫــﺎي ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ، ﻣﯿــﺮاث  ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﺳــﺎﯾﺮ اﻣــﺎﮐﻦ؛ ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﻫﻤﮑــﺎريﻫــﺎي ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ و ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺟﻬــﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫــﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاريﻫـﺎي آﮔـﺎه از ﺧﻄﺮﭘـﺬﯾﺮي ﺗﻮﺳـﻂ اﻫﺪاﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﻤـﮏ (دوﻧﺮﻫـﺎ) و  ﺳـﺎﯾﺮ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ و وام از ﺳـﻮي  ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﻣﺠــﺎﻣﻊ جهانی و ﻣﻨﻄﻘــﻪاي ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘــﺬﯾﺮي  ﺳــﻮاﻧﺢ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان  ﺳــﺎزوﮐﺎري ﺑــﺮاي اﻧﺴــﺠﺎم  ﻣﯿــﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎ، ﭘــﺎﯾﺶ و ﺑــﺎزﻧﮕﺮيﻫــﺎي دوره اي، ﺗﺤــﺖ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﺑﺨــﺶﻫــﺎي ﺣــﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ تاکید می نماید. دفتر کاهش خطرپذیری سوانح سازمان ملل متحد وظیفه حمایت از اجرا و پیگیری بازنگری چارچوب سندای را نیز بر عهده دارد.

در سال جاری بزرگداشت روز جهانی کاهش خطرپذیری سوانح در 13 اکتبر یا 22 مهر ماه با تاکید بر حاکمیت بر ریسک صورت می پذیرد. در حاکمیت بر ریسک نوعی نظارت جامع بر روی اجرای برنامه های کاهش ریسک در جامعه مطرح است به نحوی که براساس آن تصمیمات جمعی با توجه به مسایل اجتماعی اخذ می گردد. حاکمیت بر ریسک چارچوبی برای چگونگی مواجهه مسئولانه با ریسک های نامشخص و پیچیده فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سند سندای، دریافت و مطالعه این سند پیشنهاد می شود.   

 


 

فایل های پیوست شده
دریافت سند سندای