اطلاعیه مهم- اطلاعیه توکن

1398/11/1 مناقصه و مزایده rating
image

اﻃﻼﻋﯿﻪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت 

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 160/2446/5480  ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺧﺼﻮص" اﻟﺰام ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداري" ، ﺷﻬﺮداري در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻪ روز از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻀﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل ، اراﺋﻪ و اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ http://business.tehran.ir   اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﻮرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ token و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ) ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎ ( و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ( از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﺎم ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.gica.ir  اﻗﺪام و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ) ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد دارد ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  
 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت  ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﻻر آﮔﻬﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ   http://business.tehran.irﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ وﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در اﯾﻦ اﻣﺮ ؛ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن  از رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎزﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

فایل های پیوست شده
اطلاعیه توکن