بازدید مدیر بازرسی سازمان از پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه 9

1399/10/21 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 9 از بازدید فغانی مدیر بازرسی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از پایگاه ویزه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 9، مدیر بازرسی سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران به منظور بررسی وضعیت آمادگی تجهیزات امدادی موجود از پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه بازدید کرد.