اولین مسابقه مخاطرات شناسی محله

1399/11/14 مسابقات پورتال rating

 

مهلت شرکت در این مسابقه پایان یافت .با تشکر از همراهی شما، مشتاقانه منتظر شرکت شما در مسابقات بعدی هستیم. 

 

 

 

 

 

آشنایی با مخاطرات شهر تهران

 

مقدمه

دفتر پورتال : شناسایی و ارزیابی مخاطرات از جمله فعالیت هایی است که نقش موثری را در کاهش اثرات سوانح ایفا می نماید. با شناسایی مخاطرات محتمل و ارزیابی آنها، می توان سناریوهای محتمل وقوع این مخاطرات را ترسیم کرد و سپس با توجه به منابع و ظرفیت های موجود، برنامه عملیاتی را تدوین کرده و بدین ترتیب میزان مواجهه و آسیب پذیری در مفابل مخاطره محتمل را به حداقل رساند. این فعالیت می تواند از خانه و محل کار آغاز شود و تا شهر و کشور گسترش یابد.

در تهران نیز با توجه به قرار گرفتن این شهر در معرض مخاطرات گوناگون در مناطق 22گانه، در گام اول شناسایی این مخاطرات برای افزایش ایمنی شهروندان برای مدیریت شهری از اهمیت زیادی برخوردار است.

با توجه به این امر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در قالب برگزاری مسابقه شناسایی مخاطرات محله  برآن است تا شهروندان با شناسایی مخاطرات محتمل در محله و منطقه زندگی خود بتوانند علاوه بر معرفی این مخاطرات به سازمان های ذی صلاح، آمادگی خود را برای رویارویی با این مخاطرات افزایش دهند.

در این نوشتار ابتدا به منظور همگرایی هر چه بیشتر به ارائه تعاریف مربوطه می پردازیم و در ادامه مروری بر مخاطرات محتمل تهران خواهیم داشت تا شرکت کنندگان در این مسابقه ضمن آشنایی بیشتر با مخاطرات، شانس خود را برای موفقیت در مسابقه افزایش دهند.

 

تعاریف

بنا به تعریف واژه نامه دفتر کاهش مخاطرات سوانح سازمان ملل متحد که آخرین نسخه آن در تاریخ 2 فوریه 2017 مورد بازبینی قرار گرفته است مخاطره (Hazard)  فرآیند، واقعه یا فعالیت انسانی است گه موجب مرگ و میر، جراحت، بیماری، خسارت به اموال و دارایی ها، اختلال و قطع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تخریب محیط زیست و اختلال در ارائه خدمات گردد. طبق تعریف فوق، مخاطرات را به سه دسته زیر تقسیم بندی می نمایند:

مخاطرات طبیعی، مخاطراتی است که از رخدادها و فرآیندهای طبیعی منتج می شود مثل زلزله، سیل، طوفان و یخبندان و رانش زمین

مخاطرات انسان ساخت مخاطراتی است که به صورت کلی یا قسمتی از آن بر اثر فعالیت ها یا انتخاب های انسانی ایجاد می شود مانند تصادفات رانندگی، آتش سوزی و ..

مخاطرات با منشا طبیعی- اجتماعی که شامل چندین مخاطره است که از ترکیب فاکتورهای طبیعی و انسان ساخت رخ می دهد مانند تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و تخریب محیط زیست.

شایان ذکر است که این واژه البته به فعالیت های نظامی و سایر تنش ها و بی ثباتی های اجتماعی که در حوزه قوانین بشردوستانه بین المللی و یا مقررات سطح ملی قرار می گیرد، اطلاق نمی گردد.

هر مخاطره با مکان، شدت یا بزرگی، تکرار و احتمال وقوع آن مشخص می شود. همچنین مقصود از چند مخاطره ای (Multi Hazard) نیز عبارت است از:

الف) انتخاب مخاطرات عمده و متعدد که یک کشور با آن مواجه است ب) زمینه های خاص که در آن رویدادهای مخاطره آمیز ممکن است با توجه به اثرات بالقوه و به هم مرتبط به طور همزمان آبشاری یا تجمعی رخ دهد.

مخاطرات همانطور که در "سند چارچوب سندای برای کاهش مخاطرات سوانح 2015-2030 "نیز ذکر شده است شامل مخاطرات بیولوژیکی، زیست محیطی، زمین شناختی، هیدرومترولوژیکی و رخدادها و فرآیندهای تکنولوژیکی و فناورانه است.

مخاطرات بیولوژیکی با میزان عفونی بودن یا سمی بودن آن یا سایر ویژگی های بیماری زا مانند دوره کمون، نرخ مرگ و میر و ارزیابی میزان بیماری زایی و انتقال تعریف می شوند.    

 

مخاطرات در تهران

شهرتهران با جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر، دارای شرایط ویژه ای از نظر مواجهه با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت است. محاصره در بین گسل های متعدد، گسترش تا دامنه های جنوبی البرز، قرار گرفتن در پایین دست چندین حوضه آبریز و گستردگی و توسعه روزافزون در این شهر، تهران را در معرض مخاطرات مختلفی قرار داده است که هر یک می تواند زمینه بروز بحران های عظیمی را علاوه بر تهران، در کل کشور ایجاد نماید. با توجه به این امر، شناخت دقیق مخاطرات محتمل در تهران، گامی موثر در مدیریت بهینه بحران این شهر می باشد.

بر این اساس، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سنوات قبل با بهره گیری از همکاری سازمان های امدادی و عملیاتی و ستادهای مدیریت بحران مناطق 22گانه و با ملحوظ نظر قراردادن ابعاد حادثه (به لحاظ شدت، گستردگی و میزان خسارتی که سبب فعال شدن شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران را موجب می شود) و همچنین نیاز به انجام عملیات مشترک بین سازمانی به طور همزمان و احتمال بروز حوادث ثانویه، مهمترین مخاطرات محتمل در شهر تهران را شناسایی نمود. از آنجایی که افزایش اطلاع رسانی و آگاهی عمومی در خصوص مخاطرات محتمل در تهران از اهداف کلیدی این سازمان است لذا فهرست احصا شده مخاطرات تهران جهت آکاهی در پی می آید:

 

اهم مخاطرات طبیعی محتمل در تهران: زﻟﺰﻟﻪ، رواﻧﮕﺮاﻳﻲ، آﺗﺸﻔﺸﺎن، رﻳﺰش ﺳﻨﮓ، زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش، ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ، ﺑﺎﻻزدﮔﻲ آب، ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻳﺨﺒﻨﺪان، ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ، ﺑﻬﻤﻦ، ﺑﺮف ﺳﻨﮕﻴﻦ / ﺗﮕﺮگ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، آﺗﺶﺳﻮزي، ﺟﻨﮕﻞ/ﺑﻴﺎﺑﺎن، ﺳﻴﻼب، آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﻲ، ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﮔﺮدﺑﺎد، ﻃﻮﻓﺎن ﺷﻦ، ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ، آﻓﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻠﺦ، ﻛﺮم، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك، آﻟﻮدﮔﻲ آب، ﺟﻨﮕﻞزداﻳﻲ و ﺑﻴﺎﺑﺎنزداﻳﻲ و ﺣﻤﻠﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻲ

اهم مخاطرات انسان ساخت محتمل در تهران: آﺗﺶﺳﻮزي / اﻧﻔﺠﺎر، ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك، رادﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ / ﻫﺴﺘﻪاي، ﻫﻮاﻳﻲ، رﻳﻠﻲ، درﻳﺎﻳﻲ، ﺟﺎدهاي، ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن / ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﻴﻦ، رﻳﺰش ﮔﻮد و آوار، ﺑﺎﻻزدﮔﻲ آب ﻗﻨﺎت، ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل، ﺧﺮاﺑﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، ﻗﻄﻊ راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، )راه، ﭘﻞ/ﺗﻮﻧﻞ ، اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺮو، ﺣﻮادث ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، حوادث آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم و ﺣﺒﺲ ﺷﺪن اﻓﺮاد، اجسام و تابلوهای درحال سقوط، مسیل های خطرناک

 

با توجه به موارد فوق لطفا با شناسایی مخاطرات محتمل محله و منطقه خود حتی مخاطرات بسیار کوچک از جمله گودال ها و چاله های خطرناک و مسیل های ناایمن، دیوارهای درحال ریزش، اجسام مهار نشده و در حال سقوط در معابر عمومی، تجمع مواد شیمیایی، ایمن نبودن معابر و سایر موارد با ارسال حداکثر 5 عکس در این مسابقه شرکت کنید.