برگزاری جلسات ستادهای مدیریت بحران محلات ناحیه یک در منطقه 11

1400/3/17 اخبار مناطق rating
image

جلسات شش ماهه ستادهای مدیریت بحران محلات ناحیه یگ با محور برگزاری مانورهای عملیاتی و تخصصی مدیریت بحران و افزایش سطح توانمندی شهروندان در منطقه 11 برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 11، در این نشست ها که به منظور افزایش سطح تعامل بین ستاد مدیریت بحران منطقه و مدیران محلات برگزار شد؛ موضوعاتی همچون چگونگی برگزاری مانورهای عملیاتی و تخصصی، نحوه جذب نیروهای جدید داوطلب با هدف افزایش آگاهی و توانمندی شهروندان در مدیریت شرایط اضطراری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.