برگزاری مانور مقابله با آسیب دیدگی خط لوله گاز در منطقه 4-1400/07/17 12:16:00 ب.ظ

1400/07/17 12:16:00 ب.ظ اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 4 از برگزاری مانور دورمیزی مقابله با آسیب دیدگی خط لوله گاز در این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 4، محمدعلی فیاض دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با بیان این مطلب گفت: این ستاد به منظور افزایش سطح آمادگی برای مدیریت شرایط اضطراری، مشخص نمودن نقاط ضعف برنامه ریزی های ارائه شده، ارتقای سطح هماهنگی و همکاری بین سازمان های مسئول، پیاده سازی طرح ها و نظام های مدیریت بحران جهت آمادگی برای شرایط بحران های واقعی، بکارگیری ادوات و تجهیزات کارآمد و متناسب با شرایط بوجود آمده ، شناسایی چالش ها و در نظر گرفتن پیامدهای فراگیر در سطح منطقه، گردش صحیح اطلاعات، فرمانپذیری و هدفمند بودن فرایند فعال سازی ساختار ستاد مدیریت بحران منطقه، شناسایی چالش های موجود در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی ، ارتقاء میزان آمادگی پاسخ گویی اعضاء ستاد بر اساس درخواست فرمانده حادثه، ارزیابی توان و امکانات موجود سیستم مدیریت بحران در مواجهه با حوادث و سوانح احتمالی، تقویت ارتباطات میان اعضاء ستاد و بررسی عملکرد سیستم های ارتباطی در زمان بحران با همکاری اداره گاز منطقه 7 گازرسانی به برگزاری مانور دورمیزی اقدام کرد.