راهبردهاي پاسخ دهي كاركردي – فضايي شهري به اپيدمي كتابچه راهنما درباره مديريت وضع اضطراري شهري (دانش شهر 554)

کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) rating
image

نویسنده / نویسندگان : زهره دودانگه

سال انتشار : تابستان 1399

مجری : معاونت مطالعات و برنام هریزی امور زیرساخت و طرح جامع ـمديريت مطالعات و برنامه ریزی شهرسازي و معماري