دوره آموزش الکترونیک ضمن خدمت مدرسه آماده (مدیریت بحران)،  ویژه دبیران مدارس شهر تهران به مدت 16 ساعت در نظر گرفته شده است. این دوره به صورت الکترونیکی در اردیبهشت و خرداد 97 با هدف ایجاد آمادگی در معلمان و پرسنل مدارس برای مدیریت بحران و به عنوان بخشی از طرح مدرسه آماده برگزار گردیده است.

تعداد شرکت­کنندگان این دوره آموزشی شامل 30هزار نفر از دبیران مدارس شهر تهران می باشد.

عناوین سرفصل ها:

-          مبانی مدیریت بحران

-          شناخت مخاطرات و اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از آن

-          حمایت روانی در بحران

-          مبانی اطفاء حریق

-          فوریت های پزشکی

-          تصمیم­گیری در شرایط بحران