مدارسی که در فایل زیر مشاهده میکنید مدارسی هستند که طرح مدرسه آماده در آنها اجرا شده است.

مدارس طرح